Személyes adatok feldolgozása

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

1. A Premiot Group, a.s., székhelye Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Prága 1, azonosító: 04405030, sp. A Prágai Városi Bíróságnál (a továbbiakban: „Kibocsátó“) található B 20916 sz. személyes adatokat (az alábbiakban meghatározottak szerint) a személyes adatok kezeléséről szóló jelen tájékoztatónak és a a Cseh Köztársaság területén.

I. SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐJE

2. A Kibocsátó egyben a személyes adatok kezelője is. A kibocsátó a +420 220 770 0­88 telefonszá­mon vagy az info@premiot.com e-mail címen érhető el.
3. A Kibocsátó, mint ügyintéző meghatározza, hogy a Kibocsátó honlapján kötvényt megrendelő vagy már értékpapírt vásárolt személyek (a továbbiakban: Ügyfél) személyes adatai milyen célból történnek, meghatározza a az adatfeldolgozás eszközeit, és felelős annak megfelelő végrehajtásáért.

II. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK ÉS A FELDOLGOZÁSOK CÉL­JA

Az Ügyfél személyes adatai az Ügyfélre vonatkozó adatok, amelyeket az Ügyfél a Kibocsátónak továbbít, így különösen

 • vezetéknév, keresztnév
 • születési dátum és életkor
 • állandó lakóhely vagy állandó lakóhely
 • elérhetőségek (különösen telefonszám, e-mail, levelezési cím, számlaszám)
 • adatok a jegyzett kötvények számáról, számozásáról és összértékéről
 • a weboldal használatából származó egyéb adatok (különös tekintettel a demográfiai adatokra, a weboldalon használt linkekre, a weboldal megjelenített részeire és azok megtekintésének idejére)
 • a jogszabályi előírások szerinti kötelezettségek teljesítésével összefüggésben gyűjtött egyéb adatok

A Kibocsátó az Ügyfél által megadott személyes adatokat a következő célokra kezeli:

 • a vásárláshoz szükséges kötelező érvényű megrendelőlap és a kapcsolódó dokumentáció elkészítése, valamint a jegyzett értékpapírokkal kapcsolatos későbbi jogi lépések, különös tekintettel a kötvénytulajdonosok névsorának vezetésére, az Ügyfelekkel való kommunikációra stb.
 • az Ügyfelekkel fennálló szerződéses kapcsolatokból eredő kötelezettségek teljesítése
 • a jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítése, különösen az állami hatóságok felé
 • egyéb értékpapírok és szolgáltatások felajánlása a Kibocsátó jogos érdekének megfelelően, az ajánlat e-mail és az Ügyfél lakóhelye szerinti levél formájában történik.
 • a weboldal megjelenésének, funkcióinak és általános felületének javítása
 • a Kibocsátó szolgáltatásainak felajánlása (az értékpapír-vásárlási lehetőség kivételével) a kommunikáció minden formája, ideértve a hirdetéseket és a weboldallátogatásra való felhívásokat is, amelyek célja a Kibocsátó áruinak, szolgáltatásainak vagy imázsának közvetlen vagy közvetett támogatása, az ajánlat a e-mail vagy az Ügyfél lakóhelye szerinti levél formájában
 • a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásban meghatározott cégek szolgáltatásainak felajánlása a kommunikáció minden formája során, ideértve a hirdetéseket és a weboldallátogatásra való felhívásokat is, amelyek célja az áruk vagy szolgáltatások, illetve az érintett cég arculatának közvetlen vagy közvetett támogatása, az ajánlat e-mailben vagy az Ügyfél lakóhelye szerinti levélben történik
 • személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt cégek által kibocsátott értékpapírok felajánlása, az ajánlat az Ügyfél lakóhelye szerinti e-mail vagy levél formájában történik

Azok a jogcímek, amelyek alapján a Kibocsátó a személyes adatokat kezeli:

 • A Kibocsátó jogos érdekeinek védelme (például az Ügyfelekkel szembeni szerződéses kötelezettségek teljesítése, jogi igények érvényesítése, egyéb értékpapírok és szolgáltatások felajánlása)
 • A jogszabályokból eredő jogszabályi kötelezettségek teljesítése
 • Szerződés teljesítése (személyes adatok feldolgozása a megrendelőlapba és az értékpapír megrendeléssel kapcsolatos egyéb dokumentációba)
 • Hozzájárulás (a személyes adatok esetleges további marketingje és megőrzése, ha más jogcím nincs megadva)

III. A FELDOLGOZÁS MÓDJA ÉS IDŐSZAKA, HOGY A SZEMÉLYES ADATOKAT MEGŐRZÜNK

4. A Kibocsátó a személyes adatokat manuálisan és elektronikusan, az értékesítési szerverhez kapcsolódó adatbázisban kezeli, mindig csak abból a célból, amelyből azokat megszerezte, vagy jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek teljesítése céljából.
5. Az Ügyfelek személyes adatait a Kibocsátó saját munkatársain keresztül kezeli. A Kibocsátó az Ügyfél által megadott személyes adatokat azok rendelkezésre bocsátásától számított 10 évig, abban az esetben, ha az Ügyfél az értékpapírt nem jegyezte le, illetve az Ügyfél által jegyzett értékpapírok lejáratától számított 10 évig tárolja.

IV. AZ ÜGYFELEK JOGAI A KIBOCSÁTÓVAL ELLEN

6. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban Önt jogszabályból fakadó jogok illetik meg, amelyeket bármikor gyakorolhat. Ez körülbelül:

 • A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának jo­ga

7. Amennyiben az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak direkt marketing célú kezeléséhez, e hozzájárulása bármikor visszavonható anélkül, hogy az az Ügyfél és a Kibocsátó közötti egyéb kapcsolatokra nézve bármilyen következmény lenne.

 • A személyes adatokhoz való hozzáférés, a pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez és a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez való jog

8. Ez a jog azt jelenti, hogy az Ügyfél tájékoztatást kérhet a Kibocsátótól a Kibocsátó birtokában lévő Személyes adatokról, azok tartalmáról, valamint az adatkezelés céljáról és ezen információk eredetéről. Az Ügyfél akkor is kérheti a Kibocsátótól a Személyes Adatok helyesbítését vagy kiegészítését, ha a Kibocsátó nyilvántartásában szereplő Személyes adatok hiányosak vagy hibásak.

 • A személyes adatok törléséhez való jog

9. Az Ügyfél kérheti, hogy a Kibocsátó törölje az Ügyfél személyes adatait, a Kibocsátó ezt abban az esetben teszi meg, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy az adatkezelés megszűnik az általánosan kötelező érvényű jogszabályoknak megfelelően. A személyes adat akkor is törlésre kerül, ha az Ügyfél tiltakozik olyan személyes adatának kezelése ellen, amelyet jogos érdek alapján kezelnek (ha az adatkezelésre a Kibocsátó részéről nincs nyomós jogos indok), vagy ha az Ügyfél tiltakozik az adatkezelés ellen. a személyes adatok direkt marketing célú kezelése.
10. Az Ügyfél személyes adatai azonban nem törölhetők, ha a Személyes adatok feldolgozása továbbra is szükséges jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez, közérdekű archiválási, tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célból, vagy a Kibocsátó jogi követeléseinek meghatározása, teljesítése vagy védekezése.

 • A feldolgozás elleni tiltakozás joga

11. Az ügyfélnek jogában áll tiltakozni az olyan adatkezelés ellen, amely a Kibocsátó jogos érdekén, harmadik személy jogos érdekén alapul, vagy a közérdekből, illetve a közhatalom gyakorlása. A tiltakozást követően a személyes adatok kezelése megszűnik, kivéve, ha bebizonyosodik, hogy az adatkezelésnek súlyos, jogos indokai vannak, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit vagy jogait és szabadságait. Az ügyfél jogosult továbbá tiltakozni személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen.

 • A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

12. Az Ügyfél jogosult kérni a Kibocsátótól a Személyes adatok kezelésének korlátozott időtartamra történő korlátozását, amennyiben nem kéri azok törlését, vagy ez a törlés nem lehetséges. A Személyes adatok kezelésének korlátozása azokra a helyzetekre vonatkozik, amikor az adatok pontosságát megtagadják, az adatokra a Kibocsátónak már nincs szüksége az eredeti célhoz, a kifogással kapcsolatos döntés függőben van (lásd fent).

 • Hordozhatósághoz való jog

13. A Személyes adatok hordozhatóságához való jog lehetőséget ad az Ügyfélnek arra, hogy az Ügyfél által a Kibocsátó rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat közönséges és géppel olvasható formátumban megszerezze. Az Ügyfél ezeket az adatokat utólag átadhatja egy másik ügyintézőnek, vagy ha technikailag lehetséges, kérheti a Kibocsátótól azok továbbítását.

 • Panasztétel joga a felügyeleti hatósághoz

14. A Cseh Köztársaságban a személyes adatok területét felügyelő iroda a Személyes Adatvédelmi Hivatal.
15. Az Ügyfél a Kibocsátóhoz a Személyes adatok kezelésének módjával kapcsolatban írásbeli kérelmekkel és kérdésekkel fordulhat, amelyekre a Kibocsátó egy hónapon belül válaszol, és ismerteti az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, illetve az elutasítás okait. őket. A kibocsátó az adminisztratív terhekkel összefüggésben megfelelő díjat számíthat fel.
16. A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségek megsértése esetén panasszal a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál vagy más illetékes felügyeleti hatóságnál van lehetőség. az Európai Unió valamely tagállama, amely a GDPR-ban meghatározott kötelezettségek betartásának felügyeletével van megbízva (különös tekintettel annak a tagállamnak a felügyeleti hatóságára, ahol az Ügyfél szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a állítólagos jogsértés történt). További információt a Személyes Adatvédelmi Hivatal honlapján talál: https://www.uoou.cz/.