Felhasználási feltételek

A VÁLLALAT ÜZLETI FELTÉTELEI Premiot Group, a.s.

Az oldal használatával Ön elfogadja a PREMIOT alábbi feltételeit. Ha nem ért egyet az alábbi feltételekkel, akkor nem használhatja fel a weboldalunkon található információkat.

1. Alapvető rendelkezések

1.1 Jelen szerződési feltételek rögzítik a PREMIOT Társaság és a PREMIOT Társaság szolgáltatásait igénybe vevő Ügyfél közötti jogokat és kötelezettségeket (ingatlan- és befektetési szolgáltatás, befektetési tanácsadás, tanácsadás, ingatlanbefek­tetések megvalósítása, ügyfélvagyonke­zelés, vevő- és kintlévőségke­zeléssel kapcsolatos szolgáltatások és egyéb nyújtott szolgáltatások) és kötelező érvényű szabályokat és feltételeket állapít meg a Szolgáltatás nyújtására.
1.2 Jelen feltételek az Ügyfél és a PREMIOT Társaság között létrejött Szerződés szerves részét képezik.

2. Meghatározás

2.1 Szerződés – az ügyfél és a PREMIOT Társaság között létrejött Ügyfélszolgálati Szerződést jelenti. A szerződés érvényesen írásban vagy elektronikus úton jön létre.
2.2 Ügyfél – természetes vállalkozó vagy jogi személy, aki szerződést köt a PREMIOT céggel
2.3 A PREMIOT cég – a Premiot Group, a.s. kereskedelmi vállalat, azonosítószáma: 04405030, székhelye: Jindřišská 901/5, Prága 1, 110 00, a prágai Igazságügyi Minisztérium által vezetett legkülső régióban bejegyzett társaság, B rész, 20916 beszúrás, telefon: + 420 220 770 088, email: info@premiot.com
2.4 Szolgálta­tások: a PREMIOT által az ügyfél által kért és fizetett menedzsment és adminisztrációs szolgáltatások nyújtása;
2.5 A vezető tanácsadó az a személy, akit az ügyfél felhatalmazott arra, hogy utasításokat adjon a PREMIOT-nak és (a Szerződésben meghatározott) kijelölt személyeknek a szerződéses megállapodásnak és jelen feltételeknek megfelelően nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.
2.6 Portál – www.premiot.com weboldal, amelyen keresztül a Szerződés megköthető
2.7 AML – Az EP és a Tanács rendelete (EU No. 2015/847, a pénzátutalásokat kísérő információkról, az EP és a Tanács irányelve (EU No. 2015/849, a pénzeszközök felhasználásának megakadályozásáról) a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi rendszer és a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása és a terrorizmus finanszírozása elleni egyes intézkedésekről szóló 253/2008 Coll.
2.8 GDPR – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése.
2,9 OZ – 89/2012. sz., Polgári Törvénykönyv, módosított
2.10 Szerződő felek – az Ügyfél és a PREMIOT Társaság együtt

3. A nyújtott szolgáltatás tárgya

3.1 A PREMIOT társaság befektetési tanácsadást, tanácsadást, ingatlanbefek­tetések megvalósítását, ügyfélvagyon kezelését, fogyasztói hitelezési, vevő- és követeléskezelési és egyéb szolgáltatások nyújtását biztosítja.
3.2 A PREMIOT cég az ügyfél vagyonával vagy ingatlanával kapcsolatos kezelési és adminisztrációs szolgáltatásokat is nyújt az ügyfél számára, amelyhez a PREMIOT cég hozzájárult, feltéve, hogy az ügyfél megköti a Szerződést és teljesíti a Szerződésben vállalt kötelezettségeit, ill. ezeket a feltételeket.
3.3 A PREMIOT Szolgáltatásainak köre a Szerződésben van meghatározva, és a következőket jelenti:
3.4.1 ingatlanügy­letek, ingatlanok adásvétele,
3.4.2 befektetési tevékenység,
3.4.3 ingatlan bérbeadása,
3.4.4 ingatlan rekonstrukció és fejlesztés,
3.4.5 eszközvá­sárlás (árverés, végrehajtás, fizetésképtelenség, készpénzes vásárlás stb.)
3.4.6 ingatlan­fedezetű követelések kereskedelme, kezelése
3.4.7 egyéb, időről időre kérhető és egyeztetett szolgáltatások.

4. A megállapodás megkötése

4.1 A szolgál­tatás az Ügyfél részére a megkötött Szerződés alapján történik. Jelen feltételek is a Szerződés szerves részét képezik.
4.2 A szerződés mindkét szerződő fél aláírásának napján jön létre. Webes felületen keresztül történő szerződéskötés esetén a Szerződés megkötésének pillanata a befektetési tanácsadással, tanácsadással, ingatlanbefek­tetések megvalósításával, ingatlanszolgál­tatással, fejlesztési szolgáltatással kapcsolatos megadott adatok megadásának napja, ügyfél vagyonkezelés, vevő- és követeléskezelés és egyéb szolgáltatások a Portálon belüli jelentkezési lapon keresztül, és a Szolgáltatás árának a megállapodás szerinti összegben történő megfizetése. Készpénz nélküli átutalás esetén a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó árnak megfelelő összeg jóváírásakor a PREMIOT Társaság számláján.

5. A szolgáltatás időtartama

5.1 A Szerződés határozatlan időre jön létre, a Szerződés mindkét Szerződő Fél általi aláírásának napjától számítva.
5.2 A Szerződés csak a felek közös megegyezésével, a Szerződés felmondásával vagy elállásával szüntethető meg
5.3 A Szerződés felmondása bármelyik szerződő fél indokának megjelölése nélkül lehetséges, a másik szerződő félnek minden esetben annak az éves időszaknak a vége előtt két hónappal, amelyre a nyújtott szolgáltatások ellenértékét megfizetik, az a rendelkezés, hogy a Szerződés az adott időszak utolsó napjával megszűnik.
5.4 A PREMIOT szerződéstől való elállása abban az esetben történik, ha az ügyfél nem tesz eleget a Szerződésen alapuló és jelen feltételek szerinti ígéreteinek, kötelezettségeinek és megállapodásainak, amelyeknek be kell tartania.
5.5 Az Ügyfél a Szerződéstől való elállása csak a PREMIOT Szerződésben és jelen feltételekben vállalt kötelezettségeinek súlyos megszegése esetén lehetséges.
5.6 A szerződés ügyfél általi felmondása esetén a PREMIOT jogosult a nyújtott Szolgáltatással kapcsolatos összes költség megtérítésére.
5.7 Súlyos kötelezettség­szegésnek minősül, ha (i) az Ügyfél hamis, hiányos adatokat közöl magáról vagy az érintett személyekről, és nem tesz azonnali javítást a PREMIOT kérésére.
5.8 Reklamáció és a szerződéses megállapodás felmondása esetén az ügyfél vállalja, hogy elszámol minden eddig elvégzett intézkedésével, felmerült költségével és már nyújtott szolgáltatásával. A PREMIOT társaság jogosult a befizetett előlegből a PREMIOT társaság számlájára beszámítani ezen költségek kifizetésére, amelyhez az ügyfél a szerződés aláírásával hozzájárul. A PREMIOT a keletkező különbözetet indokolatlan késedelem nélkül átutalja az ügyfél számlájára.

6. Ár

6.1 A szerződő felek a Szerződés mellékletét képező költségvetésben szereplő specifikáció alapján a nyújtott szolgáltatások árában kölcsönösen megállapodtak.
6.2 Az ügyfél vállalja, hogy a PREMIOT-nak fizeti a vonatkozó költségvetés szerinti árat. Kijelenti, hogy a szerződésben megállapított ár kifizetésére pénzeszközöket készített.
6.3 A Megrendelő vállalja, hogy az adott megrendeléssel kapcsolatos munka megkezdése előtt árelőleget fizet a PREMIOT-nak. A PREMIOT cég nem köteles megkezdeni a működést a kaució megfelelő befizetése előtt. Készpénz nélküli fizetés esetén a fizetési határidő a befizetés PREMIOT számlájára történő beérkezésének napjától számítandó. 6.4 A szolgál­tatásokért minden fizetés a PREMIOT fizetési bizonylatai alapján történik.

7. Díjfizetés

Ettől függetlenül lehetőség szerint a PREMIOT minden rá fizetendő díjat az ügyfél bankszámláját terheli, az ügyfél minden esetben garantálja a megfelelő fizetést és visszatérítést a PREMIOT, valamint a szervezeti egység által kijelölt személyek felé az összes díj, pénzbeli kiadás és költség tekintetében. ezeket a szolgáltatásokat, és általában ezért az ügyfél valamennyi tartozásának megfelelő visszafizetését követően:
7.1 A PREMIOT szállítja a kért szolgáltatást az ügyfélnek.
7.2 A díjakat a Szerződés rögzíti, és a PREMIOT fenntartja a változtatás jogát.
7.3 A megrendelés feldolgozása után nem jár visszatérítés.
7.4 Ha a folyamatos szolgáltatás díja a számla PREMIOT-nak történő bemutatását követő 30 napon túl fizetés nélkül marad, és a PREMIOT nem kapott az ügyféltől értesítést a szolgáltatásny­újtásról. megszűnik, a PREMIOT jogosult saját belátása szerint azonnali hatállyal a szolgáltatásokat azonnali hatállyal felmondani és/vagy a tartozás összegét az esedékesség napjától kölcsönként kezelni, és így a fizetés beérkezéséig minden naptári hónapra 15%-os kamatot számítani. és/vagy közvetlenül az ügyfél bármely eszközéből szedje be ezt az összeget.
7,5 A PREMIOT díjai CZK-ban vagy euróban vannak feltüntetve, és készpénzben vagy banki átutalással fizetendők. Bármely közös valuta használata, valamint egy csekk vagy egyéb monetáris eszköz központi bankon keresztül történő elszámolása nem tekinthető úgy, hogy a PREMIOT vagy a tulajdonos vagy a jelöltek az adott központi bank állama bíróságainak joghatósága alá tartoznak semmilyen célból.
7.6 Amennyiben a PREMIOT-nak vagy a kijelölt személyeknek fizetendő díjak vagy pénzbeli költségek nem kerülnek szabályszerűen és időben megfizetésre, a PREMIOT és a kijelölt személyek nem kötelesek szolgáltatást nyújtani az ügyfélnek.

8. Tanácsadás, tanácsadás, fejlesztés, ingatlan- és befektetési tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások, követeléskezelés és kereskedés, egyéb szolgáltatások nyújtása

8.1 Az ügyfél a webes felületen, azaz a weboldalon található foglalási és megrendelőlap kitöltésével rendeli meg a szolgáltatásokat. A szolgáltatások rendes e-mailben, telefonon vagy személyesen is megrendelhetők.
8.2 A PREMIOT cég a kapcsolatfelvételi, foglalási, letelepedési űrlapon meghatározott feltételekkel tanácsadás lebonyolítására, követelésekkel való kereskedésre, ingatlan adásvételre, ingatlan adásvételre, egyéb szolgáltatások beszerzésére irányuló tevékenységet végez az ügyfél részére. meghatározott.
8.3 A PREMIOT cég minden szolgáltatást szakszerű körültekintéssel, az ügyfél jogainak és jogos érdekeinek érvényesítésével, az ügyfél által megadott adatok és egyéb esetleges utasítások szerint végzi a tárgy létrejöttéig vagy teljesítéséig. szerződés. A Szolgáltatót nem kötik az ügyfél utasításai, ha azok ütköznek az általánosan kötelező érvényű jogszabályokba.
8.4 Az ügyfél felelősséggel tartozik a konzultációra benyújtott, űrlapon megadott, elektronikusan vagy személyesen benyújtott adatok helyességéért, teljességéért, beleértve a PREMIOT-nak a PREMIOT-nak az eljárás során átadott minden egyéb információt és dokumentációt. végrehajtás.
8.5 A PREMIOT nem vállal felelősséget a portál helytelen, illegális vagy illegális használatából eredően az ügyfélnek vagy harmadik feleknek okozott károkért.
8.6 Az ügyfél tudomásul veszi, hogy egyes műveletek csak a portálon keresztül küldött megkeresés alapján nem hajthatók végre, ezért az Ügyfelet megkereshetik, és ezen túlmenően felkérhetik a műveletek elvégzéséhez szükséges iratok vagy dokumentumok benyújtására.
8.7 Az ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy maximálisan együttműködik a szükséges dokumentumok határidőre történő benyújtásában. Késedelmes szállítás esetén a szolgáltatás teljesítésének határideje ezzel az időtartammal meghosszabbodik.

9. A felelősség korlátozása és kizárása

9.1 A PREMIOT által kezelt www.premiot.com weboldalra – a www.premiot.com portálra – belépő minden felhasználó saját felelősségére használja azt. A PREMIOT cég nem vállal felelősséget a www.premiot.com portál tartalmának helyességéért, teljességéért és naprakészségéért.
9.2 A PREMIOT, partnerei vagy az ezen az oldalon említett egyéb harmadik felek semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen kárért (ideértve, de nem kizárólagosan az elmaradt haszonból, adatvesztésből vagy üzleti megszakításból eredő károkat). a PREMIOT portál, bármely olyan szerver, amelyre ez az oldal hivatkozik, vagy a webhelyek bármelyikén vagy mindegyikén található anyagok és információk használata, használatának képtelensége vagy használatának eredményei alapján, akár garanciális, szerződéses. , károkozás vagy bármilyen jogi elmélet, és anélkül, hogy a PREMIOT-ot tájékoztatták-e az ilyen károk lehetőségéről vagy sem. A PREMIOT cég nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett, különleges vagy a www.premiot.com portál használatával összefüggésben felmerülő károkért, sem az általa kezelt portálok részleges vagy teljes működésképtelensége miatt keletkezett károkért. a PREMIOT cég. A PREMIOT cég nem vállal felelősséget a PREMIOT portálon közzétett hirdetések igazságáért, tartalmáért vagy formájáért.
9.3 Az ezen a portálon biztosított anyagok és szolgáltatások „ahogy vannak”, azaz. mindenféle szavatosság nélkül, beleértve az eladhatóságra, egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy a szellemi tulajdon megsértésére vonatkozó garanciákat. A PREMIOT nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag a szolgáltatásnyújtás alapjául szolgáló szerződések határozzák meg. Továbbá a PREMIOT nem garantálja a PREMIOT portálon található anyagok és szolgáltatások helyességét és teljességét. A PREMIOT bármikor és előzetes értesítés nélkül módosíthatja az ezen oldalakon található anyagokat, vagy módosíthatja az ezekben az anyagokban leírt szolgáltatásokat és árakat. Előfordulhat, hogy a PREMIOT portálon található anyagok és szolgáltatások nem naprakészek, és a PREMIOT nem vállal kötelezettséget az ezeken az oldalakon található anyagok és szolgáltatások frissítésére.

10. Az ügyfél jogai és kötelezettségei

10.1 Az Ügyfelet köteles teljesíteni a Szerződésből és a jelen feltételekből eredő kötelezettségei.
10.2 Az ügyfél köteles a szervezeti egységben a kötelezettségeinek esedékességkor történő megfizetésére elegendő fedezetet tartani. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges, a PREMIOT vagy a kijelölt személyek biztosíthatják a szervezeti egységet vagy biztosíthatják a szervezeti egység számára pénzeszközöket.
10.3. A PREMIOT vagy a kijelölt személyek kérésére az ügyfél köteles a PREMIOT-nak vagy a kijelölt képviselőknek értesíteni vagy értesíteni minden olyan, az ügyfélre vonatkozó információt, amely a PREMIOT vagy a megbízott személyek kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges lehet. nyújtott szolgáltatással.
10.4 Tájékoztassa a PREMIOT-ot a nyújtott szolgáltatást érintő minden jelentős változásról.
10.5 A PREMIOT vagy meghatalmazottjai kérésére az ügyfél köteles értesíteni vagy értesíteni a PREMIOT-ot vagy meghatalmazottjait minden olyan információról az ügyfél eszközeivel, tranzakcióival vagy üzleti tevékenységeivel kapcsolatban, amelyekre a PREMIOT vagy meghatalmazottjai kötelezettségei teljesítéséhez szükségesek. a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.
10.6 A Megren­delőt megillető jelen feltételek szerinti jogok és kötelezettségek megfelelően vonatkoznak a szolgáltatás létrehozásában részt vevő más személyekre is, így különösen a vállalkozókra, partnerekre, testületi tagokra, illetve a beszerzési dokumentációban szereplő egyéb személyekre. . Megrendelő a megrendelés visszaigazolásával és a pályázati kiírás kézbesítésével megerősíti, hogy az érintetteket a jelen feltételekről tájékoztatta, és a feltételekkel egyetért.

11. Megnevezett személyek és kártalanítás

Az Ügyfél ezúton tárgyal a PREMIOT-tal és külön megállapodásként minden PREMIOT által megnevezett személlyel vagy céggel, aki időről időre igazgató, igazgatóhelyettes, titkár, titkárhelyettes, menedzser, könyvelő, számviteli tanácsadó, áfa közvetítő lehet vagy tevékenykedik, olyan szervezeti egységek tanácsa, védelmezője vagy más hivatalos vagy bejegyzett részvényese (a továbbiakban: nevesített személy, ide értendő minden ilyen személy), amely:
11.1 Az Ügyfél köteles mindenkor kártalanítani és kártalanítani a PREMIOT-ot és a megnevezett személyeket és alkalmazottaikat, valamint az általuk közvetlenül vagy közvetve irányított társaságokat, valamint valamennyi igazgatóját vagy alkalmazottját és szervezeti egységét minden tevékenység, peres eljárás, jogi eljárások, követelések, követelések, költségek és pénzügyi kötelezettségek, amelyek a nyújtott szolgáltatások igénybevételével vagy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülhetnek, felmerülhetnek, vagy amelyek a PREMIOT vagy megnevezett személyek által vagy ellenük vezethetők, kezdeményezhetők, megvalósíthatók vagy követelhetők;
11.2 A PREMIOT vagy jelöltjei nem vállalnak felelősséget az utasítások vagy követelmények teljes vagy részleges be nem tartásáért, és nem vállalnak felelősséget azok el nem fogadásáért, illetve az esetleges hibákért vagy kétértelműsége­kért. abból.

12. A PREMIOT jogai és kötelezettségei

12.1 A PREMIOT és meghatalmazottjai jogosultak minden általuk megfelelőnek ítélt intézkedést megtenni az ügyfél érdekeinek és/vagy vagyonának védelmében, és az ügyfél érdekében és költségére szakmai tanácsokat követni, ha a PREMIOT vagy megjelölt személyei ezt szükségesnek tartják .
12.2 A PREMIOT és jelöltjei nem vállalnak felelősséget a faxutasítások használatából eredő veszteségekért vagy károkért, beleértve a sikertelen vagy hiányos beküldést, a megcsonkítást vagy a magánélet elvesztését.
12.3 Ha a PREMIOT vagy meghatalmazottai utasítást kérnek, és 30 napon belül nem kapják meg, vagy ha az ügy sürgőssége a kérelemben megjelöltnél rövidebb időtartamot igényel, a PREMIOT vagy meghatalmazottai haladéktalanul eljárhatnak egy, ill. több a következő módok közül;
12.3.1 nem tesz további lépéseket az adott ügyben;
12.3.2 nem tesz további lépéseket az Ügyféllel szemben;
12.3.3 megtesz minden olyan egyéb intézkedést, amelyet megfelelőnek tart, vagy amelyet jogi tanácsadói javasolhatnak, és sem a PREMIOT-ot, sem a kijelölt személyeket nem terheli semmiféle felelősség a fenti rendelkezéseknek megfelelő cselekményért vagy elmulasztásért, vagy ennek eredményeként ezekről a műveletekről vagy ezek végrehajtásának elmulasztásáról.
12.4 A PREMIOT vagy meghatalmazottjai nem felelősek a Tulajdonosnál és/vagy Jogosultnál a Joggal és/vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő szankciókért, bírságokért, díjakért vagy egyéb kötelezettségekért, és teljes felelősséget vállal ezek fizetéséért, és felmenti. A PREMIOT és a megnevezett személyek az ezzel kapcsolatos felelősséggel kapcsolatban.
12.5 A PREMIOT nem fizet kamatot a PREMIOT által az Ügyfél javára tartott pénzek után.

13. Kereskedelmi kommunikáció

13.1 Az ügyfél beleegyezik abba, hogy a szolgáltató kereskedelmi közleményeit elektronikus kommunikáció útján az általa jóváhagyott és jóváhagyott kapcsolattartási e-mail címre küldje.
13.2 Az ügyfél vagy a személyes adatok jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti védelme által érintett más személy jogosult a személyes adatok kezeléséhez, illetve az üzleti kommunikáció küldéséhez adott hozzájárulását kifejezett, érthető és biztos kifejezéssel visszavonni. bármilyen technikai eszközzel, amely lehetővé teszi az ilyen kifejezés rögzítését (pl. írásbeli kommunikáció, elektronikus úton) a szolgáltató bármely kapcsolattartási kapcsolatához. A szolgáltató és a portálpartnerek elérhetőségei különösen a Portálon találhatók a Kapcsolatok menüpontban.

14. Ügyfél nyilatkozata

14.1 Az Ügyfél ezennel visszavonhatatlanul kijelenti és megerősíti, hogy:
14.1.1. egyetlen ország jogszabályai sem tiltják számára, hogy nagykorúság alatti vagy jogilag cselekvőképtelen (bármilyen okból) vagy más módon alkalmatlan fél legyen; se
14.1.2 eszközei elegendőek a jelenlegi vagy várható követelmények teljesítéséhez; se
14.1.3 nem lakosa olyan országban, amely nemzetközi korlátozás vagy embargó hatálya alá tartozik, beleértve, de a fentiek általános jellegének sérelme nélkül, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa, az Európai Unió és az Egyesült Királyság által elrendelt korlátozásokat vagy embargókat.
14.2 Az Ügyfél ezennel visszavonhatatlanul kijelenti és megerősíti, hogy nem foglalkozik:
14.2.1 Pénzmosással kapcsolatos kereskedés vagy más illegális tevékenység, kábítószer-kereskedelemből vagy terrorista tevékenységből származó bevételek átvétele, bűncselekményből származó bevétel átvétele vagy olyan országokkal folytatott kereskedelem, amelyek időről időre a Biztonsági Tanács által elrendelt embargó hatálya alá eshetnek, Az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió és az Egyesült Királyság.
14.2.2 A PREMIOT által nem jóváhagyott tevékenységek, amelyek magukban foglalják többek között a mérgező hulladékok ártalmatlanítását vagy az ilyen anyagok kibocsátását, az örökbefogadási ügynökségek tevékenységét, beleértve a béranyaságot, az online fogadási vagy szerencsejáték-szolgáltatások nyújtását, valamint a hitelkártyák vagy hasonló szolgáltatások, fogyasztási kölcsönök nyújtása, felsőoktatási intézmények vagy felsőfokú szakképző iskolák létesítése tudományos fokozatok vagy képesítések megszerzése céljából, vagy bármely más, időrészesedési szerződések értékesítésével kapcsolatos üzlet.
14.2.3 Pénzügyi üzletág, beleértve a következőket: pénzeszközök gyűjtése a lakosságtól, befektetési tanácsadás a nyilvánosság számára; befektetések kezelése, kivéve azokat a befektetéseket, amelyeknél a kezelt vagyon valamely szervezeti egység vagyona, vagy kollektív befektetési rendszer működtetése és kezelése.
14.2.4 minden olyan tevékenység, amely illegális, és amely sértheti a PREMIOT jó hírnevét.
14.3 Az Ügyfél megerősíti, szavatolja és vállalja, hogy más személy vagy szervezeti egység megbízottjaként nem jár el.
14.4 Az Ügyfél ezennel szavatolja, hogy a PREMIOT nem adott jogi vagy adótanácsadást az Ügyfélnek, továbbá, hogy az Ügyfél független, külső tanácsot kért a jelen Szerződés megértésével, értelmezésével, elfogadásával és megkötésével kapcsolatban.

15. Titoktartási kötelezettség

15.1 A PREMIOT az ügyfél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ad ki semmilyen, az ügyfélre és személyazonosságára vonatkozó információt harmadik félnek.
15.2 A PREMIOT fenntartja a jogot, hogy ezt a titoktartási kötelezettséget végrehajthata­tlannak tekintse;
15.2.1. ha a PREMIOT jogi tanácsadói azt a tanácsot kapják, hogy törvény kötelezi ezen információk közzétételét,
15.2.2 amikor a PREMIOT úgy véli, hogy az ügyfél legjobb érdeke az információszol­gáltatás.

16. Személyes adatok védelme

16.1 Személyes adatok kezelője
Vállalat: Premiot Group, a.s.
IČO: 044 05 030
Cím: 110 00 Prága 1, Nové Město, Jindřišská 901/5
E-mail: info@premiot.com
Tel: +420 220 770 088
Az ügyféllel kötött szerződés alapján a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelője kötelezettséget vállal arra, hogy ezen személyes adatokat a jogszabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a 2016/679/EU rendeletnek megfelelően kezeli. A Tanács 2016. április 27-i határozata a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
16.2 Az ügyfél személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információ: a személy kereszt- és vezetékneve vagy neve, tudományos fokozat, lakóhely vagy székhely, társadalombiz­tosítási szám, születési idő vagy azonosító szám, telefon számot, elektronikus címeket, ügylet tárgyát, valamint a nyilvántartásba bevitt adatokat, valamint az intézmények, bíróságok, igazságszolgál­tatások és bankok által az igényelt szolgáltatás létrehozásához kért későbbi dokumentumokat.
Ismerje meg részletesen a személyes adatok védelmét is, amely jelen szerződési feltételek szerves részét képezi.

17. Jog

17.1 A Szerződés érvényességét, értelmezését és teljesítését az angol jog szabályozza és értelmezi. Az angol bíróságok nem kizárólagos joghatósággal rendelkeznek minden olyan vitában, jogsértésben vagy hasonló perben, amely a jelen Szerződéssel kapcsolatban merült fel vagy merülhet fel („Bírósági eljárások“). Mindegyik fél visszavonhatatlanul aláveti magát az Egyesült Királyság bíróságainak joghatóságának, és lemond az e bíróságokon folyó eljárások ellen a joghatóság hiányára vagy a forum non conveniensre hivatkozva.
17.2. Abban az esetben, ha a jelen Megállapodás bármely feltétele, szabálya vagy rendelkezése sérti valamelyik alkalmazandó törvényt, rendelkezést vagy rendeletet, akkor az adott rendelkezést módosítani, át kell írni vagy értelmezni, hogy megközelítse a tartalmát és hatályát. a lehető legszorosabban, és ily módon végrehajtható volt. Ha egy ilyen rendelkezést nem lehet így módosítani, átírni vagy végrehajthatónak értelmezni, az ilyen rendelkezés nem lesz hatályos, és a Szerződés többi része úgy érvényesíthető, mintha az ilyen rendelkezés nem szerepelt volna. A fentiek ellenére a fent leírt körülményekből eredő felmondás esetén a felek jóhiszeműen kötelesek megtárgyalni egy kölcsönösen elfogadható és kielégítő rendelkezés feltételeit a megszűnt rendelkezés helyett.
17.3. A jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben esetlegesen felmerülő vitákat és nézeteltéréseket lehetőség szerint a felek tárgyalásos úton rendezik.

18 Szállítás

18.1 Az Ügyféllel folytatott minden írásos vagy elektronikus kommunikáció az ügyfél által megadott kapcsolatfelvételi hivatkozásokon történik.
18.2 A PREMIOT bármely értesítése, amely:
18.2.1 személyesen kézbesítettnek kell tekinteni a kézbesítés időpontjában;
18.2.2. a londoni postai szolgáltató által küldött üzenetet a feladást követő 3 napon belül megtettnek kell tekinteni;
18.2.3. a légipostán küldött üzenet a feladást követő 12 napon belül megtettnek tekintendő;
18.2.4 a postai szolgáltatón keresztül Londonon kívül küldött adások a feladást követő 15 napon belül megtörténtnek tekintendők;
18.2.5 e-mailben küldöttnek minősül a küldés időpontjában megtettnek.

19 Záró rendelkezések

19.1 A PREMIOT jogosult a feltételeket egyoldalúan módosítani.
19.2 Jelen szerződési feltételek 2018.05.05

Van kérdésed? Készséggel állunk rendelkezésére, keressen minket a + 420 220 770 0­88 telefonszá­mon.