Etikai kódex

Etikai kódex

PRAGA, 2020. MÁRCIUS 9

1. BEVEZETŐ NYILATKOZAT

A Premiot Csoport mind iparági, mind földrajzi szempontból igen szerteágazó csoport. A törvényi előírások és az etikai szabályok betartása kiemelt feladatunk.

Jelen etikai kódex célja, hogy meghatározza az etikus magatartás azon alapelveit és szabályait, amelyek a Premiot Csoportot vezérlik, mind üzleti partnereinkkel, ügyfeleinkkel és befektetőinkkel kapcsolatban, mind a vállalaton belül az egyes munkavállalók között. Ez az etikai kódex nemcsak a csoport összes vállalatára, hanem a csoporton belül foglalkoztatott összes munkavállalóra is kötelező.

2. PREMIOT CSOPORT A MUNKAVÁLLALÓKHOZ

A munkatársak és munkatársak kiválasztásánál megfelelő szakmai és erkölcsi kompetenciával rendelkező dolgozókkal töltjük be a pozíciókat. Az alapelv az egyenlő bánásmód elve a nemi, faji, vallási vagy politikai meggyőződésen, szexuális irányultságon, egészségügyi vagy társadalmi különbségeken alapuló megkülönböztetés kizárásával. A személyzeti szabályzat szabályainak meghatározása és betartása a jogszabályi előírásokkal ellentétes cselekmények megelőzésének alapköve.

A cél egy biztonságos és kellemes munkakörnyezet kialakítása, ahol mindenki tiszteli egymást, és együtt dolgozik a csoport céljainak elérése érdekében. Ezért ez az alapja az alapvető etikai és erkölcsi szabályok betartásának. Az ezeken az elveken alapuló munkakörnyezet lehetővé teszi a megfelelő eredmények elérését. A vezetők felelősek a csoporton belül a rájuk rendelt terület eredményeiért, és jogukban áll ellenőrizni beosztottjaik tevékenységét és eredményeit. A vezető beosztású alkalmazottaknak ugyanakkor munka- és erkölcsi példaképnek kell lenniük beosztottaik számára.

A csoporton belül és azon kívül mindig tisztelettel és hűséggel járunk el a csoporttal, tulajdonosaival, befektetőivel, de más munkatársaival és munkatársaival szemben is, hogy ne rontsuk el jó hírnevüket. Ez azonban nem akadályozhatja meg senkit abban, hogy etikátlan vagy jogellenes magatartást jelentsen, ha ennek szemtanúja van.

2.1 Munkahelyi kötelezettségeink
A Premiot Csoport munkavállalóinak alapvető feladata a csoport boldogulásának és fejlődésének támogatása. A csoport tulajdonát minden tisztelettel és védelemmel kezeljük, óvjuk és a gazdaságosság elveinek és mindenekelőtt a csoport érdekének megfelelően használjuk. A munkaidőt hatékonyan és eredményesen használjuk fel.

 • A csoport tulajdonát nem használjuk olyan célokra, amelyek nem kapcsolódnak munkánk tartalmához, kivéve, ha belső szabályzat másként rendelkezik.
 • A munkaidőt csak és kizárólag a csoport érdekeit szem előtt tartva használjuk, nem pedig saját vállalkozásunkra vagy a csoporthoz nem kapcsolódó tevékenységeinkre.
 • Magáncélra nem használunk fel céges pénzeket és csoporttulajdont.
 • Abban az esetben, ha a munkavállaló vagy más együttműködő személy a csoportban okozott kárt észleli, azt jelenti a munkavállaló közvetlen felettesének.

2.2 Korrupció­ellenes intézkedések
Csoportként teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy a korrupt és minden egyéb tisztességtelen gyakorlat társadalmilag teljesen és kizárólagosan elfogadhatatlan. Az úgynevezett zéró tolerancia szabálya szerint járunk el.

Megjegyezzük, hogy a megvesztegetés pénzeszköz vagy egyéb anyagi érték, információ vagy szolgáltatás nyújtása és egyéb előnyök nyújtása, amelyeket nem igényelnek, és amelyek közvetlenül pénzügyi vagy egyéb előnyhöz vezetnek. A kenőpénz nem olyan ajándék, amelyet a jellemző piaci gyakorlatnak megfelelően elsősorban a csoport jó hírnevének képviselete vagy támogatása céljából adnak át. 5000 CZK-t meghaladó értékben vagy más pénznemben egyenértékű ilyen ajándék vagy egyéb teljesítmény harmadik személy részére történő nyújtását vezető beosztású alkalmazottnak írásban jóvá kell hagynia, és az ajándékozással kapcsolatos költségeket mindig rögzíteni kell, beleértve a személyazonosságot is. a megajándékozottról, az ajándékozás okáról és céljáról, hogy az így készült ajándék mindig igazolható legyen.

Az ilyen viselkedés gyanúját haladéktalanul jelentjük felettesünknek vagy csoportvezetőségünkne­k, hogy megtehessék a megfelelő intézkedéseket.

2.3 A munkavá­llalók viselkedése a munkahelyen és a munkaidőn kívül
A munkavállaló általában köteles becsületes, tisztességes és tisztességes magatartással hozzájárulni a Csoport méltóságához és tiszteletben tartásához, beleértve a munkaidőn kívüli magatartást és magatartást is. A munkavállaló köteles a vállalt kötelezettségeit teljesíteni. Csak akkor vállalhat felelősséget vagy vállalhat garanciát más felelősségére, ha annak teljesülésében biztos. A munkavállalónak a munkavégzésével kapcsolatos állításai nem lehetnek tudatosan hamisak.

Tisztában vagyunk vele, hogy a körülöttünk lévők folyamatosan észlelnek bennünket, és bármilyen negatív megnyilvánulás, akár munkaidőn kívül is, negatív hatással lehet a csoport nevére.

 • Megjegyezzük, hogy a munkahelyen és munkaidőn kívül megfogalmazott vélemények is a Csoport véleményének minősülhetnek.
 • Gondoskodunk a csoport jó hírnevéről, becsületesen, reprezentatívan képviseljük.

2.4 Személyes adatok védelme
Személyes adat: minden olyan személyes adat, amely az alkalmazottakkal, ügyfelekkel vagy üzleti partnerekkel és befektetőkkel kapcsolatos, és amelyet a csoport megszerez. Fokozott figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére vonatkozó valamennyi előírás betartására.

Minden munkavállaló kötelessége gondosan védeni minden személyes adatát, amellyel munkája során kapcsolatba kerül. Ezeket az adatokat csak olyan személyeknek jogosult megadni, akik erre a vonatkozó jogszabályok szerint vagy az érintett írásbeli hozzájárulásával jogosultak.

Kötelességünk haladéktalanul jelenteni az illetékes vezetőnek, ha a személyes adatok kiszivárogtatása vagy visszaélés gyanúja merül fel.

2.5 Érzékeny és bizalmas információk védelme
A csoport nem csak a csoportra vonatkozó érzékeny és bizalmas információk védelmére helyezi a hangsúlyt, hanem a munkavállalókkal, üzleti partnerekkel és befektetőkkel kapcsolatos információk védelmére is.

A munkavállalók csak a feltétlenül szükséges információkat kötelesek közölni a munkájuk során és az üzleti kapcsolatok során. Gondoskodnak arról, hogy az üzleti kapcsolatok része legyen a megosztott információk bizalmas kezelésének kötelezettsége.

Kötelességünk haladéktalanul jelenteni az illetékes vezetőnek a gyanított szivárgást vagy az érzékeny vagy bizalmas adatokkal való visszaélést.

2.6 Összeférhe­tetlenség és verseny
Csoportunk, mint munkatársai tekintetében igyekszünk elkerülni azokat a helyzeteket, amelyek összeférhetetlen­séghez vezethetnek abban az esetben, ha magánérdekünk befolyásolhatja üzleti vagy szakmai döntéseinket. Emiatt hatékony eljárásokat biztosítunk, amelyek segítségével azonosítani lehet az esetleges összeférhetetlen­séget. Ugyanígy törekszünk arra is, hogy a belső rendszer az ellenőrzési mechanizmusokkal és eljárásokkal együtt az esetleges összeférhetetlen­ségek azonosítását és feloldását szolgálja.

A munkavállaló jogosult megtagadni a megállapodás szerinti szolgáltatás nyújtását, ha nyilvánvalóan fennáll annak a veszélye, hogy az ügy intézése során összeférhetetlenség merül fel, miközben minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülje a megállapodás szerinti szolgáltatást igénylőt közvetlen veszélyben. Kötelességünk az egyeztetett szolgáltatás megtagadását haladéktalanul jelenteni az illetékes vezetőnek, és megvárni döntését.

3. PREMIOT CSOPORT A KÜLSŐ KÖRNYEZETRE VONATKOZÓAN

3.1 Ügyfeleink
Ügyfelünk jogos érdekei elsőbbséget élveznek a munkavállaló és a Csoport saját érdekeivel szemben.

Elsődleges célunk és prioritásunk az elégedett ügyfelek. Prioritásaink alapján a legmagasabb szintű szolgáltatásny­újtást, megbízhatóságot és professzionális segítséget várhatnak tőlünk az ügyfelek.

 • Nem élünk vissza ügyfeleink bizalmával, tudás vagy tapasztalat hiányával.
 • Nem használhatjuk fel az ügyfél kárára, saját hasznunkra vagy harmadik fél javára azokat az információkat, amelyeket az ügyféltől vagy az ügyfélről a megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban szereztünk meg.
 • Ügyfeleink felé minden kötelezettségünket határidőre és minőségileg teljesítjük.
 • Kötelesek vagyunk ügyfeleinket megfelelően tájékoztatni ügyük feldolgozása menetéről, és a további megrendelések elbírálásához szükséges okmányokat időben megadni.
 • Ügyfeleinket kortól, nemtől, rassztól, szexuális irányultságtól, politikai vagy vallási hovatartozástól függetlenül egyformán kezeljük.

3.2 Befektetőink
A csoport célja, hogy a tulajdonosok és a befektetők számára állandó és fenntartható növekedést biztosítson. A vonatkozó törvények értelmében tiszteletben tartjuk a befektetők azon jogát, hogy megkapják a szükséges információkat a csoportról.

3.3 Üzleti partnereink
Üzleti partnereinkkel elsősorban a kölcsönös tisztelet és bizalom, átláthatóság és feddhetetlenség alapján építjük ki a kapcsolatokat.

 • Üzleti partnerekkel szembeni kötelezettségeinket a megszabott határidőn belül megfelelően teljesítjük
 • A szerződéses feltételeknek megfelelően pénzügyi kötelezettségeinket határidőre teljesítjük.
 • Az üzleti partnereket üzleti szempontjaik és tulajdonságaik alapján értékeljük.

3.4 Verseny
Üzleti tevékenységünket a verseny elveinek és szabályainak betartása mellett folytatjuk. Minden átláthatóan történik. A gazdasági verseny elsősorban a megfelelő áron kínált áruk és szolgáltatások magas minőségén alapul.

 • Nem folytatunk olyan versenyellenes gyakorlatot, mint a megtévesztő reklámozás, a szolgáltatások megtévesztő címkézése, az összetéveszthetőség megteremtése, egy másik versenytárs szolgáltatásainak hírnevében élősködő támadás, vesztegetés, lekicsinylés, összehasonlító reklámozás, üzleti titok megsértése, tolakodó zaklatás.
 • Nem hozunk létre kartelleket és nem folytatunk tárgyalásokat, amelyek a gazdasági verseny torzulásához vezetnének.
 • Ha nyilvánosságot adunk, akkor csak azzal a feltétellel, hogy ez az információ pontos, nem félrevezető, és tiszteletben tartja a titoktartási kötelezettséget és a jelen Etikai Kódexben foglalt egyéb alapvető értékeket.

Jelen Etikai Kódexbe nem ütközhet a munkavállaló aktív részvétele az üzleti életben, amelynek tárgya nem a Csoport tevékenységének tárgya, de amely magában foglalja a hasonló szolgáltatásnyújtás fogalmába tartozó tevékenységeket.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Etikai Kódex és minden későbbi módosítása mindig a közzététel napján lép hatályba.