Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Premiot Group, a.s.

Užíváním těchto stránek souhlasíte s níže uvedenými podmínkami společnosti PREMIOT. Jestliže s následujícími podmínkami nesouhlasíte, pak Vám není dovoleno používat informace, které se nacházejí na našich stránkách.

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti mezi Společností PREMIOT a Klientem využívajícím služeb Společnosti PREMIOT (realitních a investičních služeb, poskytování investičního poradenství a konzultací, realizaci investic do nemovitostí, správy aktiv klienta, služeb spojených s obchodem a správou pohledávek a dalších poskytovaných služeb) a stanovují závazná pravidla a pod-mínky poskytování Služby.
1.2 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Klientem a Společností PREMIOT.

2. Definice

2.1 Smlouva – znamená Smlouvu o službách zákazníkům uzavřenou mezi klientem a Společností PREMIOT. Smlouva je uzavřena platně písemně, nebo elektronickou cestou.
2.2 Klient – fyzická podnikající nebo právnická osoba, která se Společností PREMIOT uzavírá Smlouvu
2.3 Společnost PREMIOT – je obchodní společnost Premiot Group, a.s., IČO: 04405030, se sídlem: Jindřišská 901/5, Praha 1, 110 00, zapsané v OR vedeném MěS v Praze oddíl B, vložka 20916, telefon: +420 220 770 088, email: info@premiot.com
2.4 Služby znamenají poskytování řídících a administrativních služeb společností PREMIOT, o něž požádá a které zaplatí klient;
2.5 Vedoucí poradce je osoba, která je pověřena klientem k vydávání pokynů společnosti PREMIOT a jmenovaným osobám (definovaným ve Smlouvě), týkajících se poskytovaných služeb v souladu se smluvním ujednáním a těmito obchodními podmínkami
2.6 Portál – internetové stránky www.premiot.com, prostřednictvím kterých lze uzavřít Smlouvu
2.7 AML – Nařízení EP a Rady (EU č. 2015/847, o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků, Směrnicí EP a Rady (EU č. 2015/849, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
2.8 GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
2.9 OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
2.10 Smluvní strany – jsou společně Klient a Společnost PREMIOT

3. Předmět poskytované služby

3.1 Společnost PREMIOT zajišťuje poskytování investičního poradenství a konzultací, realizaci investic do nemovitostí, správu aktiv klienta, poskytování spotřebitelského úvěru, obchod a správu pohledávek a další služby pro klienta.
3.2 Společnost PREMIOT, poskytuje pro klienta dále řídící a administrativní služby, pokud jde o aktiva nebo nemovitosti klienta, s čímž společnost PREMIOT souhlasila za předpokladu, že klient uzavře Smlouvu a splní své závazky podle Smlouvy a těchto obchodních podmínek.
3.3 Rozsah Služeb společností PREMIOT je specifikován ve Smlouvě a představuje:
3.4.1 realitní činnost, nákup a prodej nemovitostí,
3.4.2 investiční činnost,
3.4.3 pronájem nemovitostí,
3.4.4 rekonstrukce a development nemovitostí,
3.4.5 nákup aktiv (aukce, exekuce, insolvence, cash výkup atd.)
3.4.6 obchod a správa pohledávek zajištěných nemovitostmi
3.4.7 další služby, které mohou být čas od času požadovány a dohodnuty.

4. Uzavření Smlouvy

4.1 Služba je Klientovi poskytována na základě uzavřené Smlouvy. Nedílnou součástí Smlouvy jsou i tyto obchodní podmínky.
4.2 Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma Smluvními stranami. V případě uzavření smlouvy přes Webové rozhraní je okamžikem uzavření Smlouvy den zadání stanovených údajů týkajících se poskytování investičního poradenství a konzultací, realizaci investic do nemovitostí, realitních služeb, developerských služeb, správy aktiv klienta, obchodu a správy pohledávek a dalších služeb prostřednictvím zadávacího formuláře v rámci Portálu a zaplacením ceny Služby ve sjednané výši. V případě bez-hotovostního převodu okamžikem připsání částky odpovídající ceně spojené s poskytnutím Služby na účet Společnosti PREMIOT.

5. Doba poskytované služby

5.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
5.2 Smlouva může být ukončena pouze vzájemnou dohodou stran, výpovědí anebo odstoupením od Smlouvy
5.3 Výpověď od Smlouvy je možná bez uvedení důvodu jakékoliv smluvní strany, a to doručené druhé smluvní straně vždy dva měsíce před skončením ročního období na které je uhrazena cena za poskytované služby, s tím, že Smlouva je ukončena k poslednímu dni daného období.
5.4 Odstoupení od Smlouvy ze strany společnosti PREMIOT je v případě pokud klient nebude dodržovat kterýkoli z příslibů, závazků a dohod založených na základě Smlouvy a podle těchto obchodních podmínek, které mají být dodržovány.
5.5 Odstoupení od Smlouvy ze strany Klienta je možné pouze v případě hrubého porušení povinností společnosti PREMIOT podle Smlouvy a těchto obchodních podmínek.
5.6 Pokud je smlouva ukončena klientem, společnosti PREMIOT vzniká nárok na úhradu všech nákladů souvisejících s poskytovanou Službou.
5.7 Za hrubé porušení povinnosti klienta se považuje, když (i) Klient uvede nepravdivé, neúplné údaje, sebe nebo osob zúčastněných a neprovede nápravu bezodkladně po výzvě společnosti PREMIOT.
5.8 V případě reklamace a ukončení smluvního ujednání klient souhlasí s vyúčtováním všech doposud provedených úkonů, vynaložených nákladů a již zajištěných služeb. Společnost PREMIOT je oprávněna k úhradě těchto nákladů započíst prostředky z uhrazené zálohy na účet společnosti PREMIOT, k čemuž klient podepsáním smlouvy dává souhlas. Výsledný rozdíl společnost PREMIOT bez zby-tečného odkladu poukáže na účet klienta.

6. Cena

6.1 Smluvní strany vzájemně sjednaly cenu za poskytované služby na podkladě specifikace uve-dené v rozpočtu, který je přílohou Smlouvy.
6.2 Klient se zavazuje uhradit společnosti PREMIOT cenu dle příslušného rozpočtu. Prohlašuje, že na úhradu smluvně sjednané ceny má připraveny finanční prostředky.
6.3 Klient se zavazuje zaplatit společnosti PREMIOT zálohu ceny před započetím práce na dané zakázce. Společnost PREMIOT není povinna zahájit úkony před řádným uhrazením této zálohy. Termín úhrady se v případě bezhotovostního platebního styku počítá od data přijetí platby na účet společnosti PREMIOT. 6.4 Veškeré platby za služby budou hrazeny na základě platebních dokladů společnosti PREMIOT.

7. Platba poplatků

Bez ohledu na to, že bude-li to možné, společnost PREMIOT zaúčtuje všechny poplatky jí splatné na vrub bankovního účtu klienta, klient vždy zaručuje řádnou platbu a úhradu společnosti PREMIOT a osobám organizační jednotkou jmenovaným s ohledem na všechny poplatky, peněžní výdaje a náklady ve spojitosti s těmito službami a obecně tedy po náležitém splácení všech dluhů klientem:
7.1 Společnost PREMIOT dodá klientovi požadovanou službu.
7.2 Poplatky jsou sjednány ve Smlouvě a společnost PREMIOT si ponechává právo je měnit.
7.3 Po zpracování objednávky se neposkytuje žádná refundace.
7.4 Pokud příslušné poplatky za nadále poskytované služby zůstanou po určité dohodnuté době plnění služeb nezaplacené více než 30 dní po předložení faktury společnosti PREMIOT a společnost PREMIOT neobdržela žádné oznámení od klienta, že poskytování služeb má být ukončeno, společnost PREMIOT je oprávněna dle svého vlastního uvážení oznámit okamžité ukončení služeb a/nebo považovat dlužnou částku za půjčku od data splatnosti a účtovat tak úrok v sazbě 15% za každý kalendářní měsíc do dne, dokud neobdrží platbu, a/nebo získat tuto částku přímo z jakéhokoli jmění klienta.
7.5 Poplatky společnosti PREMIOT jsou uvedeny v CZK nebo EUR, a jsou splatné v hotovosti nebo bankovním převodem. Použití jakékoliv jednotlivé měny a zúčtování šeku nebo jiného peněžníhonástroje prostřednictvím jakékoliv centrální banky se nepovažuje za podřízení společností PREMIOT nebo vlastníka nebo jmenovaných osob soudní jurisdikci soudů státu této centrální banky za jakýmkoliv účelem.
7.6 Pokud nebudou nějaké poplatky nebo peněžní výdaje splatné společnosti PREMIOT nebo jmenovaným osobám řádně a včas placeny, společnost PREMIOT a jmenované osoby nebudou povinny poskytovat služby klientovi.

8. Poradenství, konzultace, development, služby spojené s realitní a investiční činnosti, správa a obchod pohledávek, a poskytování dalších služeb

8.1 Klient objednává služby přes webové rozhraní, tj. vyplněním rezervačního, objednávkového formuláře na webu. Služby lze objednat i běžným mailem nebo telefonicky či osobně.
8.2 Za stanovených podmínek v kontaktním, rezervačním, zakládacím formuláři provede společnost PREMIOT úkony směřující ke sjednání konzultace, obchodu s pohledávkami, nákupem nebo pro-dejem nemovitostí, obstarání jiných služeb pro klienta dle zadání.
8.3 Společnost PREMIOT provede všechny služby s profesionální péčí a prosazováním práv a oprávněných zájmů klienta, v souladu s údaji a dalšími případnými pokyny udělenými klientem do doby vzniku či splnění předmětu smlouvy. Poskytovatel není pokyny klienta vázán, pokud jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
8.4 Klient odpovídá za správnost a úplnost údajů předaných ke konzultování, k provedení úkonů, zadaných prostřednictvím formulářů, předaných elektronicky či osobně, a to včetně všech ostatních informací a dokumentace poskytnutých společnosti PREMIOT v průběhu realizace.
8.5 Společnost PREMIOT nenese odpovědnost za škodu vzniklou klientovi nebo třetím osobám v důsledku nesprávného, nedovoleného nebo protiprávního užívání portálu.
8.6 Klient bere na vědomí, že některé úkony nemohou byt provedené jen na základě žádosti zaslané prostřednictvím portálu, proto klient může byt kontaktován a dodatečné požádán o poskytnutí nezbytných k provedení úkonů listin nebo dokladů.
8.7 Klient bere na vědomí a souhlasí, že poskytne maximální součinnost při dokládání potřebných dokumentů v termínu. Při opožděném dodání se o tuto lhůtu prodlužuje termín dodání služby.

9. Omezení a vyloučení odpovědnosti

9.1 Každý uživatel vstupující na internetové stránky – portál www.premiot.com spravované společností PREMIOT je používá na vlastní riziko. Společnost PREMIOT nezodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu portálu www.premiot.com Informace z těchto prezentací jsou poskytované BEZ ZÁRUKY.
9.2 Společnost PREMIOT, její partneři ani jiné třetí strany zmíněné na těchto stránkách nebudou v žádném případě odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu (včetně, ale bez omezení, těch škod, které jsou důsledkem ušlých zisků, ztráty dat nebo přerušení obchodů) způsobené užíváním, neschopností užívat nebo na základě výsledků užívání portálu PREMIOT, jakéhokoliv serveru, na který tyto stránky odkazují, nebo materiálů a informací obsažených na kterémkoliv nebo na všech webových stránkách, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu nebo jakýchkoliv právních teorií a bez ohledu na to, zda společnost PREMIOT byla nebo nebyla na možnost vzniku takovýchto škod upozorněna. Společnost PREMIOT nezodpovídá za žádné škody, ať už přímé nebo nepřímé, speciální či vzniklé ve spojitosti s užíváním portálu www.premiot.com, ani za škody vzniklé z důvodu částečné, anebo její úplné nefunkčnosti portálů spravovaných společností PREMIOT. Společnost PREMIOT nezodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy uveřejněné na portálu PREMIOT.
9.3 Materiály a služby poskytované na tomto portálu jsou poskytovány „tak, jak jsou“, tzn. bez záruk jakéhokoliv druhu, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel či neporušování duševního vlastnictví. Závazky společnosti PREMIOT týkající se poskytovaných služeb jsou určeny výhradně smlouvami na základě, kterých jsou poskytovány. Společnost PREMIOT dále neručí za správnost a úplnost materiálů a služeb na portálu PREMIOT. PREMIOT může kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na těchto stránkách nebo změny služeb a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály a služby na portálu PREMIOT nemusejí být aktuální a společnost PREMIOT se nezavazuje, že bude materiály a služby na těchto stránkách aktualizovat.

10. Práva a povinnosti klienta

10.1 Klient je vázán plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy a těchto obchodních podmínek.
10.2 Klient je povinen v organizační jednotce udržovat finanční prostředky dostatečné k zaplacení jeho závazků v okamžiku jejich splatnosti. V případě, že toto nebude možné, společnost PREMIOT nebo jmenované osoby mohou organizační jednotce finanční prostředky poskytnout nebo finanční prostředky pro organizační jednotku zajistit.
10.3. Na základě výzvy společnosti PREMIOT nebo jmenovaných osob je klient povinen oznámit nebo zajistit oznámení společnosti PREMIOT nebo jmenovaným zástupcům jakékoli informace týkající se klienta, které mohou byt nutné pro plnění povinností ze strany společnosti PREMIOT nebo jmenovaných osob v souvislosti s poskytovanou službou.
10.4 Informovat společnost PREMIOT o jakýchkoliv závažných změnách, týkajících se poskytované služby.
10.5 Na žádost společnosti PREMIOT nebo jmenovaných osob je klient povinen oznámit nebo zajistit oznámení společnosti PREMIOT nebo jmenovaným osobám všechny informace týkající se majetku klienta, transakcí nebo obchodní činností klienta, které mohou společnost PREMIOT nebo jmenované osoby vyžadovat k plnění svých závazků týkajících se poskytované služby.
10.6 Práva a povinnosti týkající se Klienta podle těchto obchodních podmínek se přiměřeně vztahují i na jiné osoby zúčastněné na zřízení služby, zejména podnikatele, společníky nebo členy orgánů nebo jiné osoby zadané v rámci zadávací dokumentace. Klient potvrzením objednávky a doručením zadávací specifikace potvrzuje, že seznámil dotčené osoby s těmito obchod-ními podmínkami a tyto osoby s obchodními podmínkami souhlasí.

11. Jmenované osoby a odškodnění

Klient tímto sjednává se společností PREMIOT a jako samostatnou dohodu s každou osobou nebo společností jmenovanou společností PREMIOT, která může čas od času být nebo jednat jako ředitel, zástupce ředitele, tajemník, asistent tajemníka, manažer, účetní, účetní poradce, zprostředkovatel DPH, rady, protektor nebo jiná úřední osoba nebo zapsaný akcionář organizačních jednotek (dále označované jako jmenované osoby, tento výraz zahrnuje všechny tyto osoby), že:
11.1 Klient vždy odškodní a ochrání společnost PREMIOT a jmenované osoby a jejich zaměstnance a jakoukoli společnost pod jejich přímým nebo nepřímým řízením a všechny jejich ředitele nebo zaměstnance a organizační jednotky s ohledem na všechny činnosti, soudní spory, soudní řízení, reklamace, nároky, náklady a finanční závazky, které mohou vzniknout nebo nastat nebo mohou být vedené, zahájené, realizované nebo žádané ze strany nebo proti společnosti PREMIOT nebo jmenovaným osobám v souvislosti s používáním poskytovaných služeb nebo touto smlouvou;
11.2 Společnosti PREMIOT ani jmenovaným osobám nevznikne žádná odpovědnost za žádné nedodržení z jejich strany, zcela nebo částečně, co se týče jakýchkoli pokynů nebo požadavků, a nebudou odpovědné za jejich nepřijetí ani za žádné chyby nebo jejich dvojznačnost.

12. Práva a povinnosti společnosti PREMIOT

12.1 Společnost PREMIOT a jmenované osoby jsou oprávněny podniknout jakékoliv kroky, které budou dle vlastního uvážení považovat za vhodné k ochraně zájmů a/nebo majetku klienta a řídit se odborným doporučením v zájmech a na náklady klienta, pokud to společnost PREMIOT nebo jmenované osoby mohou považovat za nezbytné.
12.2 Společnost PREMIOT a jmenované osoby nenesou žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody, k nimž došlo použitím faksimile pokynů, včetně neúspěšných nebo nedokončených podání, zkomolení nebo ztrátu soukromí.
12.3 Pokud si společnost PREMIOT nebo jmenované osoby vyžádají pokyny a neobdrží je do 30 dní, nebo pokud naléhavost dané záležitosti vyžaduje kratší období, než jaké může být v žádosti uvedeno, může společnost PREMIOT nebo jmenované osoby ihned postupovat jedním nebo více z následujících způsobů;
12.3.1 nepodnikne žádnou další akci v konkrétní záležitosti;
12.3.2 nepodnikne žádnou další akci ohledně klienta;
12.3.3 podnikne jakékoli další úkony, které se zdají vhodné, nebo které mohou být doporučeny jejími právními poradci a společnost PREMIOT ani jmenované osoby nebudou vázány ŽÁDNOU ODPOVĚDNOSTÍ v souvislosti s jakýmkoli úkonem nebo neprovedením jakéhokoli úkonu v souladu s výše uvedenými ustanoveními nebo v důsledku těchto úkonů či neprovedení těchto úkonů.
12.4 Společnost PREMIOT ani jmenované osoby nejsou odpovědné za žádné penále, pokuty, poplatky ani jiné závazky způsobené vlastníkem a/nebo organizační jednotkou v souvislosti s organizační jednotkou a/nebo službami a přijímá plnou odpovědnost za jejich zaplacení a zbavuje společnost PREMIOT a jmenované osoby jakékoliv odpovědnosti v tomto ohledu.
12.5 Společnost PREMIOT nebude platit žádné úroky z žádných peněžních částek držených PREMIOT ve prospěch klienta.

13. Obchodní sdělení

13.1 Klient souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele prostředky elektronické komu-nikace na kontaktní email, který odsouhlasí a schválí.
13.2 Klient nebo jiná osoba dotčená ochranou osobních údajů podle těchto obchodních podmínek jsou oprávněni odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle jakýmkoliv technickým prostředkem umožňujícím zaznamenání takového projevu (např. písemným sdělením, elektronicky) na jakékoliv kontaktní spojení poskytovatele. Kontaktní spojení poskytovatele a partnerů Portálu jsou uvedena zejména na Portálu v kontaktech.

14. Prohlášení klienta

14.1 Klient tímto neodvolatelně prohlašuje a potvrzuje, že:
14.1.1 zákony jakékoli země mu nezakazují stát se smluvní stranou z důvodu toho, že by nebyl plnoletý nebo nebyl právně způsobilý (z jakéhokoliv důvodu) nebo k tomu byl jinak nezpůsobilý; ani
14.1.2 jeho majetek je dostačující k tomu, aby plnil aktuální nebo očekávané požadavky; ani
14.1.3 není rezidentem země, na kterou byla uvalena mezinárodní restrikce nebo embargo včetně, avšak aniž by byla dotčena všeobecná povaha dříve uvedeného, restrikcí nebo embarg uvalených Radou bezpečnosti Organizace Spojených národů, Evropskou unií a Spojeným královstvím.
14.2 Klient tímto neodvolatelně prohlašuje a potvrzuje, že se nezabývá:
14.2.1 Obchodováním nebo jiným nezákonnou činností týkající se praní špinavých peněz, přijímání výnosů z obchodu s drogami nebo teroristických aktivit, přijímání výtěžků z trestné činnosti nebo obchodováním s takovými zeměmi, které by mohl být z času na čas vystaveny jakémukoliv embargu, uloženému Radou bezpečnosti Organizace Spojených národů, Evropskou unií a Spojeným královstvím.
14.2.2 Činností neschválenou společností PREMIOT, které zahrnují mimo jiné likvidaci toxického odpadu nebo vypouštění těchto materiálů, činnosti adopčních agentur včetně náhradního mateřství, poskytování služeb online sázení nebo hraní hazardních her, vydávání nebo poskytování úvěrových karet nebo podobných služeb poskytování spotřebitelských půjček, zakládání vysokých škol nebo vyšších odborných škol k poskytování akademických titulů nebo kvalifikací, nebo jakékoliv jiné podnikání týkající se prodeje smluv o sdílení času [time share].
14.2.3 Finančním podnikáním zahrnujícím: vybírání finančních prostředků od veřejnosti, nabízení investičního poradenství veřejnosti; řízení investic kromě investic, kde spravovaná aktiva zahrnují majetek organizační jednotky, nebo provoz a správu systému kolektivního investování.
14.2.4 jinou činností, která je nezákonná a která může poškodit dobré jméno společnosti PREMIOT.
14.3 Klient potvrzuje, zaručuje se a zavazuje se, že nejedná z funkce zmocněnce pro žádnou jinou osobu nebo organizační jednotku.
14.4 Klient tímto zaručuje, že společnost PREMIOT neposkytla právní nebo daňovou konzultaci klientovi, a dále, že klient vyhledal nezávislou, externí konzultaci, pokud jde o porozumění, interpretaci, přijetí této smlouvy a její uzavření.

15. Závazek mlčenlivosti

15.1 Společnost PREMIOT nesdělí žádné třetí straně žádnou informaci týkající se klienta a jeho identity bez předchozího písemného souhlasu klienta.
15.2 Společnost PREMIOT si vyhrazuje právo pokládat tento závazek mlčenlivosti za neaplikovatelný;
15.2.1 jestliže společnosti PREMIOT její právní poradci doporučí, že je ze zákona povinna tyto informace sdělit,
15.2.2 když společnost PREMIOT je toho názoru, že je v nejlepším zájmu klienta poskytnout informace.

16. Ochrana osobních údajů

16.1 Správce osobních údajů
Společnost: Premiot Group, a.s.
IČO: 044 05 030
Adresa: 110 00 Praha 1, Nové Město, Jindřišská 901/5
E-mail: info@premiot.com
Tel: +420 220 770 088
Správce osobních údajů, které jí budou na základě smlouvy s klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského par-lamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra-cováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
16.2 Informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou: jména a příjmení nebo název osoby, akademický titul, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, datum narození nebo identifikační číslo, telefonní číslo, elektronické adresy, předmět podnikání a údaje zadané v rámci registrace a následné doklady vyžádaných si institucemi, soudy, justicemi a bankami pro zřízení požadované služby.
Seznamte se podrobně také s ochranou osobních údajů, která je nedílnou součástí těchto podmínek.

17. Právo

17.1 Platnost, výklad a plnění Smlouvy se řídí a vykládá v souladu s anglickým právem. Anglické soudy mají nevýhradní jurisdikci v souvislosti s jakýmkoliv sporem, porušením nebo všech podobných soudem projednávaných věcí, k nimž došlo nebo může dojít v souvislosti s touto smlouvou („Soudní řízení“). Každá ze stran se neodvolatelně podřizuje jurisdikci soudů ve Spojeném království a zříká se jakýchkoliv námitek proti soudním řízením u těchto soudů na základě nedostatečné soudní pravomoci nebo na základě toho, že soudní řízení je vedeno na nevhodném místě (forum non conveniens).
17.2. V případě, že jakékoli podmínky, pravidla nebo ustanovení této smlouvy budou shledána za porušení jakéhokoli příslušného zákona, ustanovení nebo nařízení, toto ustanovení bude změněno, přepsáno nebo vykládáno tak, aby se co nejvíce přiblížilo své podstatě a rozsahu, a bylo tímto způsobem vymahatelné. Jestliže není možné toto ustanovení takto upravit, přepsat nebo vyložit tak, aby bylo vymahatelné, takové ustanovení nebude účinné a zbývající smlouva bude vymahatelná, jako kdyby toto ustanovení nebylo bývalo zahrnuto. Nehledě na výše uvedené, v případě jakéhokoli zrušení vyplývajícího z těchto okolností, jak je popsáno výše, strany v dobré víře projednají podmínky vzájemně přijatelného a uspokojivého ustanovení namísto takto zrušeného ustanovení.
17.3. Veškeré spory a rozdíly, které mohou vyplynout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou urovnány, pokud možno jednáním mezi stranami.

18 Doručování

18.1 Veškerá písemná nebo elektronická komunikace s Klientem bude prováděna na kontaktních spojeních předaných klientem.
18.2 Každé oznámení učiněné společností PREMIOT, které je:
18.2.1 dodáno osobně bude považováno za učiněné v době tohoto doručení;
18.2.2 odesláno poskytovatelem poštovních služeb v Londýně bude považováno za učiněné 3 dny po odeslání;
18.2.3 odesláno leteckou poštou bude považováno za učiněné 12 dní po odeslání;
18.2.4 odesláno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb mimo Londýn bude považováno za učiněné 15 dní po odeslání;
18.2.5 odesláno e-mailem bude považováno za učiněné v čase zaslání.

19 Závěrečná ustanovení

19.1 Společnost PREMIOT je oprávněna jednostranně změnit obchodní podmínky.
19.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 05/2018

Máte dotazy? Jsme pro vás k dispozici, kontaktujte nás na telefonním čísle + 420 220 770 088.