Etický kodex

Etický kodex

PRAHA, 9. BŘEZNA 2020

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

Skupina Premiot Group je jak oborově, tak i geograficky velmi diverzifikovanou skupinou. Dodržování právních předpisů a etických pravidel je naší prioritou.

Smyslem tohoto etického kodexu je stanovit základní principy a pravidla etického chování, kterými se skupina Premiot Group řídí, a to jak ve vztahu k našim obchodním partnerů, zákazníků či investorům, tak i uvnitř společnosti mezi jednotlivými zaměstnanci navzájem. Tento etický kodex je závazný nejen pro všechny společnosti ve skupině, ale také pro všechny zaměstnance v rámci této skupiny zaměstnané.

2. PREMIOT GROUP VE VZTAHU K ZAMĚSTNANCŮM

Při výběru zaměstnanců a spolupracovníků obsazujeme pozice pracovníky s odpovídající odbornou a morální způsobilostí. Základním principem je zásada rovného zacházení s vyloučením diskriminace v pohlaví, rase, náboženském či politickém přesvědčení, sexuální orientaci či zdravotní nebo sociální odlišnosti. Nastavení a dodržování pravidel personální politiky je základním kamenem zabraňujícím jednání v rozporu s právními předpisy.

Cílem je vytvořit bezpečné a příjemné pracovní prostředí, kde se všichni navzájem respektují a společnými silami usilují o dosahování cílů skupiny. Proto je základem dodržování základních etických a morálních pravidel. Pracovní prostředí založené na těchto principech umožňuje dosahování odpovídajících výsledků. Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za výsledky jim svěřené oblasti v rámci skupiny a mají pravomoc kontrolovat činnosti a výsledky jim podřízených osob. Zároveň vedoucí zaměstnanci musí být pracovním a morálním vzorem pro své podřízené.

V rámci skupiny i mimo ni jednáme vždy s respektem a loajalitou vůči skupině, jejím vlastníkům, investorům, ale i ostatním zaměstnancům a spolupracovníkům, tak abychom nepošpinili jejich dobré jméno. To však nesmí nikomu bránit tomu upozornit na neetické nebo nezákonné jednání v případě, že je jeho svědkem.

2.1 Naše závazky na pracovišti
Základní povinností zaměstnance Premiot Group je podpora prosperity a rozvoj skupiny. K majetku skupiny se chováme se vší úctou a respektem, chráníme jej a využíváme v souladu se zásadami hospodárnosti a především zájmu skupiny. Pracovní dobu využíváme efektivně a produktivně.

 • Majetek skupiny nepoužíváme k účelům, které nesouvisí s náplní naší práce, není-li vnitřním předpisem stanoveno jinak.
 • Pracovní dobu využíváme pouze a výhradně jen k zájmům skupiny a ne pro vlastní podnikání či činnosti, které se skupinou nesouvisí.
 • Firemní prostředky a majetek skupiny nevyužíváme pro soukromé účely.
 • V případě, že zaměstnanec nebo jakákoliv jiná spolupracující osoba zjistí škodu vzniklou ve skupině, oznámí tuto skutečnost přímému nadřízenému zaměstnanci.

2.2 Protikorupční opatření
Jako skupina jsme si plně vědomi toho, že korupční a jakékoliv ostatní nekalé praktiky jsou naprosto a bez výlučně společensky nepřijatelné. Jednáme v souladu s pravidlem tzv. nulové tolerance.

Bereme na vědomí, že úplatkem je myšleno poskytnutí peněžních prostředků nebo jiných věcných hodnot, informací či služeb a jiných výhod, na které nevzniká nárok, a které přímo vedou k majetkovému či jinému zvýhodnění. Úplatkem není dar, který je poskytován v souladu s praxí na trhu typickou primárně pro účel reprezentace či podpory dobrého jména skupiny. Poskytnutí takového daru nebo jiného plnění třetí osobě v hodnotě přesahující 5000 Kč nebo ekvivalentu jiné měny musí být písemně schváleno vedoucím pracovníkem a výdaje, které souvisí s takto poskytnutým darem, musí být vždy zaznamenány včetně identity příjemce, důvodu a účelu poskytnutí daru, tak aby bylo takto poskytnutý dar vždy možné prověřit.

Jakékoliv podezření na takovéto jednání ihned oznamujeme svému nadřízenému pracovníkovi nebo vedení skupiny, aby bylo možné přijmout adekvátní opatření.

2.3 Chování zaměstnanců mimo pracoviště a pracovní dobu
Zaměstnanec je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti Skupiny, a to včetně chování a vystupování mimo pracovní dobu. Zaměstnanec je povinen plnit převzaté závazky. Závazek nebo ručení za cizí závazek smí převzít jen tehdy, je-li si jist jeho splněním. Projevy zaměstnance v souvislosti s jeho výkonem pracovní činnosti nesmí být vědomě nepravdivé.

Jsme si plně vědomi toho, že jsme neustále vnímáni našim okolím a jakékoliv negativní projevy, a to i mimo pracovní dobu mohou vést k negativnímu dopadu na jméno skupiny.

 • Bereme na vědomí, že i názory vyjádřené mimo pracoviště a mimo pracovní dobu mohou být považovány za názory Skupiny.
 • Dbáme na dobré jméno skupiny a zastupujeme ji čestně a reprezentativně.

2.4 Ochrana osobních údajů
Osobními údaji jsou myšleny veškeré osobní údaje o zaměstnancích, zákaznících či obchodních partnerech a investorech, které skupina získá. Bedlivě dbáme na dodržování veškerých předpisů na ochranu osobních údajů.

Povinností každého zaměstnance je pečlivě chránit veškeré osobní údaje, se kterými během výkonu své pracovní činnosti přijde do styku. Poskytovat tyto údaje je oprávněn pouze osobám, které k tomu mají oprávnění, podle příslušné právní úprav nebo s písemným souhlasem dotčené osoby.

Naší povinností je bezodkladně nahlásit podezření na únik či zneužití osobních údajů příslušnému vedoucímu pracovníkovi.

2.5 Ochrana citlivých a důvěrných informací
Skupina klade důraz na ochranu citlivých a důvěrných informací nejen o skupině, ale také na ochranu jakýchkoliv informací týkajících se zaměstnanců, obchodních partnerů a investorů.

Zaměstnanci jsou povinni, aby v rámci své pracovní činnosti a při řešení obchodních vztahů sdělovat pouze nezbytně nutné informace. Dbají na to, aby součástí obchodních vztahů byl závazek zachovávat mlčenlivost o sdělených informacích.

Naší povinností je bezodkladně nahlásit podezření na únik či zneužití citlivých nebo důvěrných údajů příslušnému vedoucímu pracovníkovi.

2.6 Střet zájmů a konkurence
S respektem k naší skupiny se jako její zaměstnanci snažíme vyhnout situacím, které by mohli vést ke střetu zájmů v případě, že by náš soukromý zájem mohl mít vliv na naše obchodní nebo profesní rozhodnutí. Z tohoto důvodu zajišťujeme účinné postupy, pomocí kterých lze identifikovat případný střet zájmů. Stejně tak je naší snahou zabezpečit, aby vnitřní systém spolu s kontrolními mechanismy a postupy sloužili k identifikaci a řešení případného střetu zájmů.

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout poskytnout sjednanou službu, jestliže zjevně hrozí, že v průběhu vyřizování věci vznikne rozpor v jejich zájmech, přitom provede vždy přiměřená opatření k odvrácení závažné újmy, která žadateli o sjednané poskytování služeb bezprostředně hrozí. Naší povinností je bezodkladně nahlásit před odmítnutím sjednané služby zákazníkovi příslušnému vedoucímu pracovníkovi a vyčkat na jeho rozhodnutí.

3. PREMIOT GROUP VE VZTAHU K VNĚJŠÍMU OKOLÍ

3.1 Naši zákazníci
Oprávněné zájmy našeho zákazníka mají přednost před vlastními zájmy zaměstnance a Skupiny.

Naším primárním cílem a prioritou jsou spokojení zákazníci. Na základě našich priorit od nás zákazníci mohou očekávat poskytování služeb, spolehlivost a odbornou pomoc na té nejvyšší úrovni.

 • Vůči našim zákazníkům nezneužíváme jejich důvěru či případný nedostatek znalostí nebo zkušeností.
 • Nesmíme použít na újmu zákazníka ani ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob informací, které od zákazníka nebo o zákazníkovi jsme získali v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb.
 • Všechny své závazky vůči našim zákazníkům plníme včas a kvalitně.
 • Jsme povinni naše zákazníky řádně informovat, jak vyřizování jeho věci postupuje, a poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů.
 • S našimi zákazníky zacházíme rovnocenně bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, sexuální orientaci či politické nebo náboženské vyznání.

3.2 Naši investoři
Snahou skupiny je zabezpečit trvalý a udržitelný růst pro majitele a investory. Dle platných zákonů respektujeme veškerá práva investorů obdržet potřebné informace o skupině.

3.3 Naši obchodní partneři
Vztahy s našimi obchodními partnery budujeme především na vzájemném respektu a důvěře, transparentnosti a integritě.

 • Naše závazky vůči obchodním partnerům, plníme řádně ve stanovených termínech
 • V souladu se smluvními podmínkami naše finanční závazky hradíme včas.
 • Obchodní partnery hodnotíme z hlediska jejich obchodních aspektů a kvalit.

3.4 Konkurence
Naše obchody provádíme s ohledem na zásady a pravidla hospodářské soutěže. Vše je prováděno transparentně. Hospodářská soutěž je založena především na vysoké kvalitě zboží a služeb nabízených za odpovídající ceny.

 • Neúčastníme se nekalosoutěžních praktik, jako je klamavá reklama, klamavé označování služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušení obchodního tajemství, dotěrné obtěžování.
 • Nevytváříme kartely ani nevedeme jednání, která by měla vést k narušení hospodářské soutěže.
 • Poskytujeme-li informace veřejnosti, tak pouze za předpokladu, že jsou tyto informace přesné, nejsou klamavé a respektují povinnost mlčenlivosti a další základní hodnoty uvedené v tomto Etickém kodexu.

Aktivní účast zaměstnance na podnikání, jehož předmětem není předmět činnosti Skupiny, ale jehož součástí jsou činnosti, spadající pod pojem poskytování obdobných služeb, nesmí být v rozporu s tímto Etickým kodexem.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Etický kodex a všechny jeho pozdější úpravy nabývají platnosti vždy v den jeho vydání.