Portfolio

Investiční strategie

Investičním cílem Realitního podfondu PREMIOT I je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména na základě investic do poskytování úvěrů, zápůjček a majetkových účastí, především v nemovitostních společnostech. Výnosy investic podfondu budou primárně plynout ze zhodnocení investic do účastí, z dividend a z úroků, odkupu a prodeje zajištěných pohledávek skrze společnosti, ve kterých má podfond účast.


Zaměření aktiv
Majetkové účasti, pohledávky, úvěry


Dosažený výnos za 11 měsíců
6,11 %


Aktuální hodnota PIA ke dni 30. 6. 2021
1,0673 Kč


Objem majetku fondu ke dni 30. 6. 2021
160 388 492 Kč


Investiční horizont
4 roky

Jsme otevření a důvěryhodní

Klíčové informace o fondu

Typ fondu
Fond kvalifikovaných investorů

Právní forma fondu
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Investiční zaměření
Realitní investice v ČR a EU

Investiční horizont klienta
Střednědobý

Cílová hodnota majetku
2 miliardy Kč

Roční odměna správce fondu
0,05 % z průměrné hodnoty aktiv fondu

Zdanění akcionářů – FO
15 % při odkupu do tří let, 0 % při odkupu po třech letech

Emitovaný cenný papír
Prioritní investiční akcie (PIA)

Platba výnosů PIA
Po 3. roce

Frekvence úpisu PIA
Měsíčně

Odkupy IA
Měsíčně

Vstupní poplatek
Až 3 % z investované čás­tky

Výstupní poplatek
0 % po 3 letech od úpisu

Zdanění výnosu fondu
5 % z ročního zisku fondu

Minimální investice klienta
1 mil. Kč s výjimkou § 272 odst. 1. písmeno h) bod 1 a písmeno i) bod 1. ZISIF (ekvivalent 125 000,– EUR)

Správce fondu
AVANT investiční společnost, a.s.
IČO 275 90 241

Obhospodařovatel fondu
AVANT investiční společnost, a.s.
IČO 275 90 241

Administrátor fondu
AVANT investiční společnost, a.s.
IČO 275 90 241

Depozitářská banka fondu
Československá obchodní banka, a. s.
IČO 000 01 350

Auditor fondu
PKF APOGEO Audit, s.r.o.
IČO 271 97 310